Transfer Standard Transfer Digital Transfer jen logo

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele a právnické osoby (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu T-SHIRTS 4U umístěného na webovém rozhraní http://www.textiltransfer.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi
naší společností:
T-SHIRTS 4U s.r.o., se sídlem Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 63986515
DIČ: CZ63986515
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 38359
adresa pro doručování: Vaníčkova 315/7, 169 00 Praha 6 - Břevnov
telefonní číslo: +420 220 407 407
kontaktní e-mail: info@textiltransfer.cz


jako prodávajícím
a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).
 1. Úvodní ustanovení
  1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupní smlouvy či další smlouvy zde uvedené (dále jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.
  1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby, Zásadami ochrany osobních údajů, a dále podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
  1.3. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky.
  1.4. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.
  1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.
 2. Objednávka a uzavření smlouvy
  1.1. Předmětem smlouvy je, nevyplývá-li z konkrétní objednávky něco jiného, a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu textilní zboží, upravené za pomocí tiskařských služeb (viz. čl. 2.4) dle požadavků kupujícího, a b) závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Pokud se strany dohodnou, že závazek prodávajícího bude mít jiný obsah (například pouhé dodání neupraveného textilu nebo pouhá úprava textilu, dodaného kupujícím), použijí se ustanovení těchto obchodních podmínek jakožto i reklamačního řádu přiměřeně.
  2.1. Na webovém rozhraní, resp. na jiném webovém rozhraní, na které toto odkazuje, je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující odeslal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.
  2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím webového rozhraní, popřípadě jiným způsobem uvedeným na webovém rozhraní nebo dle dohody smluvních stran. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží (případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či obchodní firma společnosti, identifikační číslo, adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním platného identifikačního čísla do objednávky.
  2.3. Kupující dále prostřednictvím webového rozhraní provádí objednávku na potisk textilu, sítotisk, transferový tisk a další služby uvedené na webovém rozhraní (dále jen „tiskařské služby“). Pro zaslání objednávky na tiskařské služby se použije přiměřeně ust. čl. 2.3. Do objednávky kupující dále uvede informace o požadovaných textilních službách. Dále může kupující nahrát texty, popřípadě obrazový materiál jako jsou fotografie či grafická díla (dále jen „tisková data“), která mají být použita v rámci textilních služeb. Objednávka musí být v souladu s pravidly uvedenými na webovém rozhraní, zejména musí být dodrženy minimální počty objednaných kusů, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak. Cena uvedená v objednávkovém formuláři je pouze orientační. Prodávající bude v souladu s dalšími ustanovení kontaktovat kupujícího s přesnou cenou.
  2.4. Po zaslání objednávky bude prodávající kontaktovat kupujícího s přesnou cenovou nabídkou a dalšími podmínkami. Tímto není dotčeno ust. čl. 2.9. Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, zda s cenovou nabídkou souhlasí či nikoli. Souhlasí-li s výhradou nebo má-li další požadavky, považuje se to za protinabídku.
  2.5. Kupující bere na vědomí, že tisková data lze předat pouze ve formátech uvedených na webovém rozhraní. Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě, že budou zadána chybná tisková data. V případě, že si kupující není jistý, zda jsou tisková data poskytovaná správným způsobem, neprodleně kontaktuje prodávajícího.
  2.6. Kupující dále bere na vědomí, že lze předávat pouze tisková data, ke kterým má příslušná oprávnění a že poskytnutá tisková data nesmí porušovat platné právní předpisy České republiky ani dobré mravy, zejména tisková data nesmí být svou povahou pornografií; nesmí zobrazovat násilí na člověku či zvířatech; nesmí propagovat politické ideologie, neslučitelné s ústavním pořádkem ČR; nesmí porušovat autorská, průmyslová nebo jiná práva třetích osob; a nesmí jiným způsobem porušovat platné právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. V případě, že budou tisková data v rozporu s tímto článkem, není prodávající povinen objednávku přijmout.
  2.7. Zasláním tiskových dat souhlasí kupující s použitím těchto dat pro marketingové účely prodávajícího, zejména pak pro zobrazení tiskových dat na webovém rozhraní nebo na facebookové stránce. Prodávající neuchovává tisková data kupujícího pro další objednávky, pokud není dohodnuto jinak.
  2.8. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout.
2.9. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy byl prodávajícímu doručen souhlas kupujícího dle čl. 2.5, popřípadě v jiný okamžik, v němž budou mezi stranami ujednány všechny podstatné náležitosti smlouvy. Je-li smlouva uzavřena, nelze již objednávku bez souhlasu prodávajícího odvolat.
 1. Dodací podmínky
  3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené a vybavené potřebnými doklady. Není-li dohodnuto jinak, jsou doklady poskytovány v českém jazyce.
  3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci; to neplatí, dopravuje-li zboží prodávající sám. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.
  3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.
  3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je kupující povinen jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.
 2. Platební podmínky
  4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže uvedených způsobů:
  bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury;
  bezhotovostně prostřednictvím platební brány;
  bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet prodávajícího na základě daňového dokladu (faktury) v době splatnosti uvedené na faktuře.
  Prodávající je oprávněn neumožnit platbu zboží až po dodání zboží. Tento způsob platby je zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží společně s dodacím listem.
  1.1. Při platbě v hotovosti je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  4.2. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu účtován úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením kupujícího vznikla, tím není dotčen.
  4.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů kupujícího.
  4.4. Platba zboží je možná v zákonné měně České republiky.
4.5. V případě, že kupující zboží nepřevezme ani po poskytnutí dodatečné lhůty prodávajícím nebo z jiného důvodu zmaří řádné splnění závazku prodávajícího, má prodávající vůči němu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši až 100 % kupní ceny zboží, přičemž výši v konkrétním případě určí prodávající s ohledem na již vynaložené náklady. Vznikla-li prodávajícímu vinou kupujícího újma, nahradí ji kupující bez ohledu na zaplacení smluvní pokuty. Na úhradu smluvní pokuty a náhradu újmy může prodávající užít i prostředky, které kupující odevzdal prodávajícímu jakožto kupní cenu za zboží.


1 Odstoupení od smlouvy


1.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do 5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).
1.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.
1.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.


1.4. V ostatních případech, nestanoví-li tyto obchodní podmínky, reklamační řád nebo právní předpis nebo nedohodnou-li se strany jinak, nemá kupující právo odstoupit od smlouvy.
1.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též prostředky elektronické komunikace. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.
 1. Práva z vadného plnění
  5.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním řádem pro podnikatele a právnické osoby prodávajícího.
 2. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího
  6.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje tyto informace zejména:
  uchovávat jako důvěrné;
  neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
  nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
  nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  1.1. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů předaných mu prodávajícím.
2 Registrace na webovém rozhraní
2.1. Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu má povinnost kupující uchovávat v tajnosti. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, může prodávající bez náhrady zrušit. V případě změn v údajích kupujícího doporučuje prodávající provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
2.2. Prostřednictvím uživatelského účtu může kupující především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.
2.3. Vezměte na vědomí, že prodávající má právo uživatelský účet kupujícího bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím účtu kupujícího dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.
 1. Ochrana autorských práv, odpovědnost a užívání webového rozhraní
  1.1. Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem prodávajícího nebo právy dalších osob. Obsah kupující nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu prodávajícího či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.
  Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
  1.2. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní kupující nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
  1.3. Pokud se při užívání webového rozhraní kupující dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je prodávající oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit přístup kupujícího na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je kupující dále povinen uhradit prodávajícímu škodu, která jednáním kupujícího dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
  Prodávající upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 2. Závěrečná ustanovení
  7.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem (s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží).
  7.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5. 2018.